10.9.2010 Slovník pojmů

Slovník pojmů týkajících se světa MethanCity. Budeme jej průběžně doplňovat a aktualizovat.

Po kliknutí se obrázek zobrazí v původní velikosti.

Světostát – supervelmoc ovládající pozánikový svět spolu s Eastasií a Oceánií.

Ministr Mentor – vůdce Světostátu. Je vyobrazován na propagandách větších měst, jeho proslovy jsou přepisovány a pamatovány. Jeho slovo je vůlí Světostátu.

Pochodeň vítězství – oficiální tisk Světostátu. Každá oblast vytváří 50% vlastního obsahu, zbytek je dodáván z Centrálního úřadu pro informace a propagandu.

Protektoráty – oblasti nově dobytých krajů, kde zatím neexistuje ověřená populace více než 90% ideologicko - geneticky čistých občanů. Hraniční a příhraniční oblasti.

Zóna – světostát je dělen do 12 Zón, které rozdělují celková správní území na 12 oblastí.V každé Zóně je jedno centrální město.

Oblast – rozdělení Zóny na menší celky. Zóna má zpravidla 50 – 100 oblastí.

Methaneum - oblast, která se skoro přesně shoduje s územím předválečné Ostravské pánve (částečně shodná se severní Moravou).

MethanCity – správní město oblasti Methaneum.

Občané – dělí se do kategorií podle výsledků standartizované geneticko – ideologické prověrky. Existence bytostí 3 – 4 kategorií je považována za protizákonnou.

Integrovaní – nejvyšší kasta Světostátu a zároveň nejvyšší stupeň, kterého je možno dosáhnout (oficiálně) v geneticko – ideologické prověrce.

Geneticko – ideologická prověrka – soubor testů a bio – psycho – sociálně – ideologických metod ke zjištění vnitřní hodnoty a kategorazaci každé bytosti pozánikového světa.

Církev Zániku – jediná oficiálně tolerovaná víra (a to zejména z důvodu, že Zánik přežila velká část věřících). V současnosti v krizi, objevují se nové a Světostátem netolerované odštěpy a hereze.

Substraat - vysokoenergetický krystal, výsledek používaní biologicko – chemicko – radioaktivních zbraní během velké války. Základ ekonomiky Světostátu.

Města – dělí se na skupiny podle specializace na výrobu, chemické zpracování, informační a zpravodajskou práci, lidský materiál... Vysoká specializace, utajení a centralizace jsou pro města Světostátu typické.

Dobrovolná sebeobětovací služba – jedna z forem služby Světostátu. Zaměstnaní občané dostávají zaplaceno za poskytování vlastního těla a mysli ve prospěch Světostátu (v experimentech).

Pustina – území, která byla zničena, či zamořena během Velké Války a po Zániku v nich není možné bezpečně a dlouhodobě existovat.

Nutrisoja – továrnami Strany produkovaná univerzální strava. Obsahuje dostatek látek potřebných pro uspokojení základních (fyzicko – nutričních) potřeb každého občana Světostátu.

Tatrgel – doplňková surovina, která tvoří alternativu nutrisoji. Liší se konzistencí a způsobem výroby.

Voda – jedna ze základních komodit potřebných k životu. V dobách nedostatku nahrazována Ginem Vítězství.

Gin Vítězství – standartní alkoholický nápoj obsahující velké procento cukru a vody. V oblastech s trvalým nedostatkem nahrazuje vodu.

Čipování – procedura, při které je dotyčný člověk operován – a je mu do podkorové oblasti mozku vložen čip poskytující okamžité orientační údaje o místě, kde se čipovaný nachází a v hrubé míře i o celkovém kognitivním nastavení jedince.

G.A. droga – žlutavá návyková látka s vlastnostmi stimulujícími neurohormonální, regenerační a nervový systém. Při abstienčních příznacích může docházet k vymizení vyšší nervové činnosti, zvýšení agresivity a trvalému, neuspokojitelnému pocitu hladu.

Psionická ideoinkvizice – instituce zajišťující kontrolu nad myšlením, znalostmi a přesvědčením občanů Světostátu. S použitím metod aplikované psioniky se odhalují postoje a přesvědčení zadržených i náhodně vybraných osob.

Psionika – umění, kdy se pomocí přístrojů pracujících na bázi pokročilé holografické neurodiagnostiky a energií páté dimenze proniká do myšlení zkoumaných osob.

Odboj – organizace, která otevřeně, či skrytě, přímo, či nepřímo útočí na Stranu, Světostát a ideologii Systému.

Strana – společenství lidí vyznávajících principy Systému. Občané Světostátu.

Systém – soubor ucelených a vnitřně koherentních principů a ustanovení, tvořící hlavní ideologickou kostru Světostátu.

Církev má rovněž mnoho termínů, se kterými je dobré se seznámit...

Pán – vyšší duchovní princip, představitel všeho dobrého

Strana – pragmatický náboženský aparát, který se snaží racionálně a legálně uspořádat společnost tak, aby každý podle své hodnoty a vykonané práce došel co nejlepšího ohodnocení po smrti za Závojem, v Pravém Životě

Církev Zániku – ideologický náboženský aparát, který se snaží emocionálně a mysticky uspořádat přístup k práci a vnímání vlastní hodnoty tak, aby se každý co nejsvědomitěji upíral k dosažení co nejlepších výsledků vedoucí k ohodnocení po smrti, za Závojem.

Závoj – abstraktní bariéra oddělující smrti, peklo a zlo od světa Pravého života

Stín smrti / Stín pravého života - momentální stav existence, kdy jedinec z náboženského hlediska není živý a tudíž nemá co ztratit. Jedinou možností jedince v tomto stadiu bytí je trpět a snažit se dostat se za Závoj. Čím pevnější je ve víře a čím pevněji se drží vykonávání svěřených náboženských úkonů (práce), tím lépe se mu daří za Závojem

Pravý život - stav skutečného žití, kdy jedinou možností jedince je zažívat blaho různorodé intenzity podle zásluh vykonaných před Závojem

Heretik – každý, kdo nechce přejít za Závoj a sloužit Pánu a chce se podílet na utrpení a zlu způsobované Saní, zkušení heretici se nedostanou za Závoj ani po smrti a škodí všem nadále

Saň – nižší duchovní princip, představitel všeho zlého

Povinnost – každý věřící má Povinnosti, které jej ve spojitosti s Vírou dostanou bezpečně za Závoj, Povinnosti je před odchodem za Závoj nutné vykonat; jsou tak jediným důvodem, proč všichni věřící okamžitě neukončí svůj pobyt ve Stínu smrtiPo kliknutí se obrázek zobrazí v původní velikosti.


Článek se do této chvíle zobrazil 2090 občanům.

 

„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich